Какви са етапите при закриване на ООД?

закриване на фирма

Закриването на фирма не е толкова лесно колкото самото откриване. Има съществени акценти и аспекти, които се взимат под внимание, а и сроковете не са толкова кратки колкото ви се иска. Кои са основните стъпки, които следва да се премине при закриване на ООД фирма ще разгледаме в днешната тема. Целта е да получите основната базова информация, свързана не просто със замразяване и стопиране на дейността, а с цялостното заличаване на юридическото лице. Разбира се за да бъде максимално улеснен процеса и да не се налага допускането н грешки има причина да използвате професионални счетоводни услуги.

Основни въпроси, които счетоводителя ще ви зададе

Преди всичко е необходимо счетоводната кантора, която ще съдейства за изготвянето на документацията по закриване и заличаване от Търговския регистър на ООД фирмата да получи точно отговори на някои важни въпроси. Те са свързани с:

  • Вида дейност на дружеството;
  • Имала ли е изобщо някаква дейност фирмата;
  • Регистрирана ли е по ЗДДС;
  • Колко служители има назначени на трудов договор.

Отговорите на тези въпроси ще насочат специалиста в посока не само по отношение на изготвянето на съответните заявления, които се подават задължително в НОИ и НАП, но и спрямо тарифата, която следва да заплатите за услугата. Принципа на закриване се отнася до това каква е спецификата на дейността както и броя на лицата, които са били назначени на трудов договор. До колко редовно са били подавани всички документи към институциите и как е водена финансовата отчетност.

Привилегиите от използването на професионална счетоводна фирма се отнасят най-вече до това какви са възможностите за реализиране на закриването в максимално кратки срокове. Определящо е да имате предвид, че самата дейност се характеризира с това, че става въпрос за процес, който може да е с продължителност от 7 месеца. Възможно е да се изискат допълнителни документи или да се назначи пълна ревизия на дейността на фирмата, което допълнително да оскъпи тарифата за счетоводната услуга по закриване.

Особености при закриване на ООД без дейност

Независимо от това дали фирмата в момента е действаща и дали изобщо до сега е имала някаква дейност е необходимо да се вземе под внимание факта, че процеса на закриване отново ще отнеме поне 7 месеца. Причината за това е, че става въпрос за нормативна уредба, в която са фиксирани срокове за подаване на заявление за закриване както и издаване на удостоверение от НАП и НОИ за заличаването на ООД от регистрите.

Това, което може да е решаващо за вас като съсобственик на такава фирма е, че тарифата за такива фирми е по-ниска спрямо тези, които заплащат действащите ООД. Но по отношение на самата специфика и подаване н документи, придружаващи заявлението се спазва процедурата и независимо от нулевите обороти се подава конкретната придружаваща декларация. Така, че в случая процеса е доста по-улеснен, но не и кратък като период, в който да бъде извършено самото фактическо закриване.

Действително това, което е изненадващо за предприемачите е, че самото откриване трае максимум 2-3 дни, а закриването е свързано с такъв продължителен период от време. Както вече споменахме става въпрос за извършване на одит от страна на институциите относно всички аргументи и причини за настъпване на необратимо решение за прекратяване на дейността.

Основни аргументи за закриване на фирма

финанси

Без значение дали се касае за действаща фирма или такава, която никога не е имала и един лев оборот при самото подаване на заявление е необходимо да се вземат под внимание главните причини за взимането на такова важно решение. Стана ясно, че и в двата случая се подава уведомление до НАП, което води със себе си и обявяване на кредиторите, към които имате някакви задължения. Изготвят се уведомления и до НОИ като се представят ведомости и друга информация относно назначените във фирмата лица.

При ООД взимането на решение за прекратяване на дейността се извърша от дружествения орган в случая общото събрание. Що се отнася до фактическите причини то те биха могли да бъдат много, но в най-общи линии се касае за:

  • Прекомерно натрупани разходи и задължения към кредитори;
  • Неефективно работеща фирма;
  • При желание на основен акционер да бъде заличено дружеството;
  • При изтичане на срока на действие, упоменат в дружествения договор;
  • Други причини, които водят до необратимост на процеса по ликвидация и заличаване на ООД от Търговския регистър.

За да се „изтрие“ присъствието на конкретното ООД от Търговския регистър е необходимо да бъде премината процедурата по закриване. Едва след като има издадено удостоверите от НОИ и НАП се преминава към заличаване. Процеса е свързан с изготвянето на доклад, в който са описани причините и всички предприети действия. След одобрение от общото събрание и представяне на финален ликвидационен баланс вече се подава и самото заявление до ТР за заличаване.

Логично е да разчитате на опитни специалисти счетоводители, които във всеки един етап да ви съдействат по отношение на изготвянето на документацията, която се представя в съответните институции. А каква ще бъде тарифата, която ще заплатите зависи изцяло от основните въпроси, които изложихме в началото на темата.

et49_@yj8l_ui