Какво е АДР и защо е толкова важно водачите да го притежават?

adr

Да се превозват опасно товари е дейност с определена специфика поради естеството и вида на превозваното. Лицата които имат право да извършват такова транспортиране трябва да са добре обучени за това. Според подписаната с Европа спогодба България също подлежи на контрол на превоза на опасни товари. Като термин това е АДР сертификат, който трябва да притежава всеки водач на такова превозно средство.

Опасните товари се класифицират по определени категории.  Отделните класове са девет на брой и са както следва:

  • Експлозиви(тук влизат всякакви вещества, които съдържат експлозивни смеси, дори и фойерверките); 2- газове ( всякакви лесно възпламеними такива,); 3- течни запалими вещества, като към тези се отнасят бензин, дизел, керосин, парфюмерийни продукти и други. 4- твърди запалими (натриеви батерии, запалки, кибрит и др.) 5 – окисляващи се вещества(нитрати, перманганат, хлорити и др.) 6 – токсични вещества – медицински отпадъци, биологични култури и други; 7- радиоактивни материали; 8- киселинни и корозиращи материали; 9 – други видове материали( тук се включват материали, използвани в медицината

cisterna

Опасните товари се превозват в специални превозни средства, като цистерни, контейнери, специални бутилки под налягане, контейнери за медицински продукти. Превозните средства които превозват такъв тип товари подлежат на проверки според действащата нормативна уредба.

За да придобиете такава компетентност АДР Бургас можете да заявите курс в Автотест2000. Учебната база предлага добри условия за провеждане на този тип обучение. Този сертификат се издава на лицето, което е преминало курса като целта му е да се запознае  с процеса на съхранение и адекватно действие при възникване на ПТП. Неправилно поведение при транспортиране и липса на сертификат АДР за водач на такова превозно средство санкционирането от органите е гарантирано.

Всяка грешка може да доведе до нежелателни последици и замърсявания на околната среда. Законът е уредил с конкретни правила и текстове извозването на такива опасни товари.  Затова и лицата, които са ангажирани с превозването следва да притежават такъв сертификат АДР, който да гарантира възможността им да извършват посочената дейност.

Обучението от Автосервиз2000 Бургас е именно насочено към мерки и навременни действия при извозването на товарите. Курса се провежда в рамките на двадесет часа- учебни. Водача притежаващ такъв АДР има право да извършва тази услуга на територията на Европа.  Самият тест , който следва да премине кандидата се състои в тест. Теста съдържа тридесет въпроса с няколко възможни отговора.  Времето за което трябва да бъде решен той е един час. За успешно преминат се смята тест с не повече от шест грешни отговора. Освен основен курс за АДР Бургас Автотест2000  предлага и такъв за превоз на опасни товари в цистерни. При този курс хорариума е 12 учебни часа. Отново е тестова формата на изпитване. Времетраене на теста е тридесет минути и възможните допустими грешки са три за да може кандидата да получи положителна оценка.  Освен допълнителен курс за цистерни кандидатите могат да придобият и удостоверение за превоз на взривни вещества. Срокът на обучението е 8 уч.часа.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с учебния център на Автотест2000 гр. Бургас.

et49_@yj8l_ui